Tüsmer Belgelendime Yönetim Kurulu

Kuruluşumuz Tüzel bir kişilik olarak, Personel Belgelendirme Faaliyetleri göstermektedir. Kuruluşumuz Personel Belgelendirme faaliyetlerinde, MYK tarafından oluşturulmuş ve akreditasyon kapsamında bulunan ilgili UMS ve UY’ ler esas alınır. UY’ leri tanımlayan unsurlar, TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre oluşturulan belgelendirme programlarını karşılayacak biçim ve içerikte oluşturulmaktadır.

Personel Belgelendirme Faaliyetlerinin yürütülmesi ve bununla ilgili faaliyetlerin karşılanması için mali kaynaklara sahiptir.

Personel belgelendirme faaliyetlerinde görev alan tüm personelin, belgelendirme sürecindeki sorumlulukları, yetkileri ve yetki vekâletlerinin belirtildiği “Görev Tanımları” oluşturulmuş ve personele tebliğ edilmiştir.

Kuruluşumuzun Organizasyon Yapısı ve Yetki akışı aşağıda (Syf.4/5) Organizasyon Şemasında tanımlanmıştır. Personele ait bilgiler özlük dosyalarında saklanmaktadır. Personel belgelendirme sistemi içerisinde fonksiyonları tanımlanmış her çalışan kendi yetki düzeyinde personel belgelendirme sisteminin şartlarını yerine getirmekten sorumludur.

TÜSMER BELGELENDİRME KURULUŞU’ nun faaliyetleri, tarafsızlığı koruyacak şekilde yapılandırılmış ve yönetilmektedir. Belgelendirme faaliyetlerinin organizasyonunu kendi bünyesinde oluşturduğu kadrolu, tam zamanlı sözleşmeli ve yarı zamanlı sözleşmeli personel ile yürütmektedir. Personel belgelendirmede görev alacak personel, gerekli eğitimi almış ve yeterli düzeyde teknik bilgi ve tecrübeye sahiptir. Komiteler için ayrıca Görev Tanımları oluşturulmuştur.

Bu komitelerde görev alacak kişiler, gizlilik ve tarafsızlık ilkelerini ihlal etmeyecek şekilde organize edilmiştir.

Organizasyonda tanımlanmış olan Tarafsızlık Komitesi, tarafsızlık prensiplerine uyulmasının sağlanmasında idari açıdan görev yapar. Tarafsızlık Komitesi Üyeleri, kuruluşumuz çalışanı olmayıp, dışarıdan bu hizmeti gönüllülük esasına göre verirler, TÜSMER BELGELENDİRME KURULUŞU, çalışmalarını tarafsızlık, eşitlik, adil olma, dürüstlük, açısından tetkik ederek raporlar. Kuruluşumuzda bu raporlar şeffaf olup ilgili tarafların denetimine açıktır. Görev yetki ve sorumlulukları “Tarafsızlığın Yönetimi Prosedürü’ nde verilmiştir.

İlgili Doküman:

-Görev Tanımları

-Tarafsızlığın Yönetimi Prosedürü

- Tarafsızlık Komitesi Üyeleri Listesi