Telefon
WhatsApp

Tusmer Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.

Belgelendirme Yönetimi

         1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı; TÜSMER’den talep edilen belgelerin verilmesi, belge kapsamı ve geçerliliğinin sürdürülmesi, yenilenmesi, kapsamının değiştirilmesi askıya alınması ve iptal edilmesi ile ilgili oluşturduğu sistem ve prosedürleri belirleyerek uygulamasıdır.

TÜSMER, belgelendirmeye ilişkin tüm kararları verme yetki ve sorumluluğunu kendisinde taşımaktadır.

 

         2. KAPSAM

Bu prosedür, kuruluşumuz tarafından uygulanan, tüm personel belgelendirme faaliyetleri ile ilgili metot ve esasları kapsar.

 

         3. SORUMLULAR

 

      * Genel Müdür

 • Belgelendirme kararı verilmiş Mesleki Yeterlilik Belgesini onaylamak
 • Adayın imzaladığı belgelendirme sözleşmesini imzalamak

      

       * Personel Belgelendirme Müdürü

 • Belgelendirme sürecinin koordinasyonunu sağlamak

​       

        Karar Vericiler

 • Teorik, mülakat, sözlü ve performans sınav kayıtlarını incelemek ve sınav sonuç kararını vermek
 • Tüm belgelendirme kararlarını vermek.
 • Yeniden belgelendirme, gözetim, takip, belge yenileme, belgelerin askıya alınması, kapsamının daraltılması veya genişletilmesi ve iptal edilmesi kararlarını vermek.
 • Elektronik yazlım portalıNa işlenen sınav sonuçlarını kontrol etmek
 • Teorik sınav ve uygulama sınavı ölçme değerlendirme sonuçlarını onaylamak ve ‘TB.F.48 Belgelendirme Karar Formu’ nu imzalamak.

​         

         * Belgelendirme Asistanı

 • Özlük dosyalarını oluşturmak ve ‘’Özlük Dosya Kontrol Formu”nda yer alan evrakları kontrol etmek
 • Belgelendirme takiplerini yapmak,
 • Gözetim faaliyetlerinin takibini yapmak
 • Yeniden belgelendirme takiplerini yapmak
 • Belge basımlarını takip etmek
 • Adaylarla iletişime geçmek
 • Özlük dosyalarını arşive kaldırmak, saklamak
 • TÜSMER tarafından belgelendirme kararı verilen kişilerin listelerini Mesleki Yeterlilik Kurumuna iletmek
 • Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından düzenlenen Mesleki Yeterlilik Belgesini Adaylara ulaştırmak
 • Mesleki Yeterlilik Kurumu Portalı’ndaki tüm iş ve işlemleri takip etmek.
 • Elektronik yazılım portalına işlenen sınav sonuçlarını kontrol etmek

​       

          * Sınav yapıcı :

 • Belgelendirme Sözleşmesini Adaya imzalatmak ve imzalamak
 • Sınav sonuçlarını elektronik yazılım portalına işlemek,

 

         4. TANIMLAR

 

Aday: Aday Başvuru Form ve ekleri TÜSMER tarafından uygun bulunan ve sınava alınmak üzere başvurusu kabul edilen kişidir.

Belgelendirilmiş Kişi: Sınavlardan başarılı olan, belge almaya hak kazanan, belgelendirme kararı verilen ve teslim şartlarına göre belgesi teslim edilmiş kişidir.

Belge Gözetimi: Belgelendirilmiş kişinin, belgelendirmeye esas olan belgelendirme programı şartlarına uygunluğunun, Ulusal Yeterliliklerde belirlenen sürelerde izlenmesi ve kayıt altına alınması.

Belge Yenilenmesi: İlgili meslekte belgenin geçerlilik süresi dolduğunda yenilenmesi

Belgenin Askıya Alınması: Belgenin bir süreliğine kullanımının durdurulması

Belgenin İptal Edilmesi: Belgenin geri çekilerek kullanımının tamamen durdurulması

Kapsam Daraltma: Daha önceden belge almış adayların, çeşitli nedenlerden dolayı belge kapsamlarının daraltılması,

Kapsam Genişletme: Daha önceden belge almış adayların, belge kapsamlarını genişletmeleri,

Europass Sertifika Eki: Mesleki öğretim ve eğitim sertifikası veya MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahiplerine verilebilen,  AB ülkeleri ile Europass’ı tanıyan ülkelerde kullanılan, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı, bilgi beceri ve yetkinliklerin özellikle ülke dışındaki işverenler veya kurumlar tarafından daha kolay anlaşılmasını sağlayan ve ayrıca MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinde yer alan yeterlilik birimlerine ilişkin öğrenme çıktılarını içeren ortak bir format

Belge masraf karşılığı: Düzenlenen her bir Mesleki Yeterlilik Belgesi için bireylerden alınan masraf karşılığıdır.

 

          5. İLGİLİ DÖKÜMANTASYON

 • Sınav Şartnameleri
 • TB. F.52 Çalışma Beyan Formu
 • TB. F.48 Belgelendirme Karar Formu
 • TB. F.32 Aday Özlük Dosyası Kontrol Formu
 • TB. F.50 MYK Sertifika Örneği
 • TB.F.49 Belgelendirme Sözleşmesi ve Belge Teslim Formu
 • TB.F.107 Birim Başarı Belgesi

         6. UYGULAMA

 

          * 6.1 Belgenin Verilmesi

TÜSMER’de belge sadece adayların “Personel Belgelendirme Başvuru Formu”nda talep ettikleri yeterlilik kapsamında verilmekte olup, belgelendirme kararının ve belgenin verilebilmesi için;

 • Başvurunun alınması ve değerlendirilmesi prosedüründeki şartların sağlanmış olması,
 • Başvuru Formu’nun tam ve eksiksiz doldurulması,
 • Ödeme dekontunun olması,
 • Başvuru Formu’nun başvuru sahibi tarafından ıslak imza ile imzalanmış olması,
 • Başvuru sahibi tarafından istenen belgelendirmenin, TÜSMER belgelendirme kapsamında olması,
 • Başvurunun TÜSMER tarafından değerlendirilip onaylanmış olması,
 • Adayın talep ettiği belgelendirmeye esas sınavlarda (teorik, uygulama) başarılı olmuş olması,
 • Ölçme ve değerlendirme sonuçlarının personel belgelendirme sınav şartnamesine göre yeterli olması, (Bu şartların adaylara bildirilmesi hem başvuru sırasında kendilerine verilen hem de web sitemizde www.tusmer.com.tr yayınlanmakta olan Sınav Şartnameleri ile sağlanır.)
 • Bu prosedürdeki ilave şartların tamamının sağlanmış olması gerekmektedir.

​Bu şartların kayıtları adayların özlük dosyalarında muhafaza edilir.

Özlük dosya içeriklerinde;

 • Personel Belgelendirme Başvuru Formu ve formun ekinde istenen evraklar (Islak İmzalı)
 • Teorik Sınav Yeri Kontrol Formu
 • Yeterlilik Cevap Anahtarı
 • Teorik Sınav Kitapçığı
 • Mülakat Sınav Sorusu (Zorunlu Birim ise)
 • Mülakat Sınav Sorusu Cevap Anahtarı
 • Performans Sınav Yeri Kontrol Formu
 • Performans Değerlendirme Formu
 • Belgelendirme Karar Formu
 • Çalışma Beyan Formu
 • Belge Teslim Formu ve Belgelendirme Sözleşmesi
 • MYK Sertifika Örneği
 • Özlük Dosyası Kontrol Formu bulunmaktadır.

​Sınav Yapıcı, teorik, mülakat ve performans sınavı ölçme değerlendirme sonuçlarını elektronik yazılım portalına işler.

Belgelendirme asistanı her aday için açılmış özlük dosyası içeriğini “Özlük Dosya Kontrol Formu” nda yer alan evrakları kontrol etmek suretiyle oluşturur. Daha sonra, bu dosyayı, karar vermek amacıyla karar vericiye sunar.

Karar Verici; teorik, mülakat, sözlü ve performans sınav kayıtlarının uygunluğunu inceler, elektronik yazılım portalına girilen sınav sonuçlarını kontrol eder ve sınav sonuç kararını verir. Sınav sonuçlarına göre, herhangi bir birimden başarısız olanların hangi birimden başarısız olduğunu veya tüm birimlerden başarılı olunması halinde belgelendirme kararını Belgelendirme Karar Formu’ na işler ve imzalar. Belgelendirme karar formunda zorunlu birim ilgili sınav tipinde (teorik, mülakat, sözlü, performans) sonuçlar yer alır. Belge kararlarının verilmesi süresi sınav tarihinden itibaren on gündür. (pandemi sürecinde 20 gündür.)

Teşvik kapsamında olmayan sınavlarda başarılı olan kişiler, Ücret Formu’nda belirtilen belge masraf karşılıklarını TÜSMER’in banka hesabına yatırırlar. Adaylardan alınan belge masraf karşılıkları, belge talebinden önce Mesleki Yeterlilik Kurumu hesaplarına aktarılır. Sınavda başarılı olamayan kişilerden belge masraf karşılığı alınmaz.

         

          * 6.2 Belgenin Basılması, Teslim Şartları ve Yenilenmesi:

Belgelerin içeriği, başvuru sahibinin özlük dosyasındaki evrakları ile, TÜSMER tarafından hazırlanır, belgelendirme kararı alınan bireyler için Belgelendirme Asistanı tarafından Mesleki Yeterlilik Kurumu’ na listeler gönderilir. Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir. Belgelendirme Asistanı belge basımını takip eder. Belge basılıp TÜSMER’e ulaştıktan sonra, Genel Müdür belgeyi imzalar. Belgelendirme asistanı belgenin bir kopyasını alır ve adayın özlük dosyasına ekler. Belgelendirme Asistanı aday ile iletişime geçerek belgenin hazır olduğunu bildirir. Belge teslimi kişilere merkez ofisimizde veya tüzel kişilik yerinde yapılıyorsa, Belgelendirme Sözleşmesi ve Belge Teslim Formu ile imzası alınarak teslim edilir. Ayrıca belge teslimi kargo, posta vb. yöntemlerle de yapılabilmektedir. Belgelendirme Sözleşmesi ve Belge Teslim Formu adaylara sınav esnasında imzalatılır.Belgelendirme Sözleşmesini TÜSMER’i temsilen Genel Müdür imzalar.

Belgelerde sahteciliğide önlemek için  minimum aşağıdaki bilgiler yer alır :

•Belgelenen kişinin adı

•Benzersiz bir belge numarası (Belge no)

•Belgelendirme kuruluşunun adı, logosu ve hologram

•Belgelendirmenin dayandırıldığı dokümanın yayın tarihi, yeterlilik ismi ve numarası dahil diğer ilgili dokümanlara atıf

•Belgenin yürürlülük tarihi ve geçerlilik süresinin son bulacağı tarih.

•Genel Müdür adı, soyadı, ünvanı, imzası (Onay İmzası) Mesleki Yeterlilik Belgelerinde tek imza yer alır.

•Ayrıca belge üzerinde kişinin, T.C veya Geçerli Pasaport numarası

Belgeleri geçersiz kılan durumlar aşağıda belirtilmiştir :

• İmla / basım hataları içeren  belge

• Kağıdı problemli yıpranmış zarar görmüş belge

• Onayı, imzası ve mührü olmayan belge

Geçerlilik süresi içerisinde Mesleki Yeterlilik Belgesinin yeniden basılmasına ilişkin talepler TÜSMER tarafından değerlendirilir. Mesleki Yeterlilik Belgesinin yeniden basılması hâlinde TÜSMER tarafından belge masraf karşılığı dışında ilave ücret talep edilebilir. İlave ücret, belge masraf karşılığı tutarını aşamaz.

Aday Belgelendirme Sözleşmesinde de yazdığı üzere Belgelendirme şartlarını yerine getirmeye devam ettirme yeteneğini etkileyebilecek durumları TÜSMER’e gecikmeksizin bildirmek ve gerekli durumlarda belgeyi iade etmek durumundadır.

         

          * 6.3. Yeterlilik Birimlerinin Belgelendirilmesi ve Birleştirilmesi:

TÜSMER tarafından yapılan sınavlarda başarılı olunan her bir yeterlilik birimi için, bireyin talebi halinde, başarı durumunu gösteren Birim Başarı Belgesi düzenlenir. Birim başarı belgesinin şekli, içeriği ve geçerlilik süresi, ilgili Ulusal Yeterliliğe uygun olmak kaydıyla TÜSMER tarafından belirlenir ve web www.tusmer.com.tr adresinden ilan edilir. Birim Başarı Belgesi Karar Verici tarafından onaylanır.

Bireyin sahip olduğu birim başarı belgelerinin bir Ulusal Yeterliliği oluşturması halinde bireyin talebi ile birim başarı belgeleri birleştirilir. Belgelendirme kararı TÜSMER Karar Vericileri tarafından verilir.

Birim başarı belgesine sahip kişilerin, birimlerinin geçerlilik süresi boyunca, ilgili birimi içeren farklı Ulusal Yeterliliklerde Mesleki Yeterlilik Belgesi almak istemeleri durumunda, söz konusu birimlerden muaf tutulur.

Diğer bir belgelendirme kuruluşunda sınava katılmış ve yeterlilik birimlerinin herhangi bir biriminden başarılı olan adayların tarafımızdan belgelendirilmesi için , adayın sınava katıldığı yetkilendirilmiş kuruluştan birim başarı belgesi getirmesi istenir.Tüsmer Belgelendirme yetkilendirilmiş  kuruluşun yaptığı çalışmayı kabul eder ve adayı sadece  başarısız olduğu birimlerden sınava tabi tutar , adayın başarılı olması durumunda belgelendirme işlemlerine devam edilir. 

Europass Sertifika Eki:

Europass Sertifika eki MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahiplerinin Ulusal Europass Merkezi ve Mesleki Yeterlilik Kurumu internet sitelerinden ücretsiz erişilebileceği uluslar arası normlara göre hazırlanmış bir dokümandır.

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinde yer alan yeterlilik birimlerine ilişkin öğrenme çıktıları ve belgede yer verilmeyen belgeyi açıklayıcı diğer ifadeler, ilgili ulusal yeterliliğe ait Europass Sertifika Ekinde yer almaktadır.

Mesleki Yeterlilik Belgesinin Yabancı Dilde Düzenlenmesi:

Belgelendirilmiş kişi, Mesleki Yeterlilik Belgesini TÜSMER’den Avrupa Birliğinin kabul ettiği dillerde ve ülkemiz ile ikili tanıma anlaşması yapmış ülke dillerinde talep edebilir. Böyle bir talep olması halinde, TÜSMER, Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan belgelendirilmiş kişinin bu talebi doğrultusunda belgesinin düzenlenmesi ve basılması sürecini takip eder. Bu durumda TÜSMER, belgelendirilmiş kişiden tercüme bedelini alarak, Mesleki Yeterlilik Kurumu hesaplarına yatırır. TÜSMER belgenin kişiye ulaşmasını sağlar.

         

          * 6.4 Belgenin Gözetimi ve Geçerliliğinin Sürdürülmesi:

Belgenin Geçerliliğinin Sürdürülmesi;

Belgelendirilmiş kişinin, belgesinin geçerliliğini sürdürebilmesi için belirlenmiş şartları karşılaması gerekmektedir. Bu şartlar her Ulusal Yeterlilikte ayrı ayrı tanımlanmıştır. Ayrıca TÜSMER olarak Ulusal Yeterliliklerde belirtilmiş olan bu şartları Belgelendirme Sözleşmesi ve Sınav Şartnamesi ile adaylara hem başvuru sırasında hem de web sitemizde www.tusmer.com.tr sunmuş bulunmaktayız.

TÜSMER tarafından verilen belgeler, gözetim raporlarının olumlu sonuçlanması şartı ile ulusal yeterlilikte belirtilen süre boyunca geçerlidir. Belgelerin kullanımına ilişkin kurallar, TÜSMER ile Aday arasında karşılıklı olarak imzalanan Belgelendirme Sözleşmesi ve Belge Teslim Formunda belirtilmiştir. Aday, yapılan sözleşme ile bu sözleşmede belirtilen kurallara uyacağını taahhüt etmektedir. Belgelendirilmiş kişiler, Mesleki Yeterlilik Belgelerini sadece sözleşmede belirtilen kurallar çerçevesinde kullanabilirler.

Belgelendirilmiş kişi, belge geçerliliğini aşağıdaki hususlarda sürdürür:

 • Gözetimin gerçekleştirilmesi
 • TÜSMER’in Akreditasyonunun ve MYK Yetkilendirilmesinin devamı
 • Akreditasyonun veya MYK yetkilendirilmesinin iptal edilmesi durumunda, gözetim sürecine girmemiş olan belgeler gözetim süresine kadar, gözetim sürecini tamamlamış belgeler ise belge süresi sonuna kadar geçerliliğini sürdürür.

Belgenin Gözetiminin Yapılması;

Dayalı olduğu uluslararası standartlarda gözetim şartı tanımlanmış olan ulusal yeterliliklerde, kişinin belgesini Tüsmer tarafından ilgili ulusal yeterlilikte belirtilen gözetim sıklığına ve yöntemine uygun şekilde gözetim yapılır. Bu istisnalar dışındaki ulusal yeterliliklerde gözetim yapılmaz.  

İlgili ulusal yeterlilikte belirtilmiş gözetim dönemlerinde Kuruluş kişiden belgesinin geçerli olduğu süre boyunca ilgili alanda çalıştığını gösterir kayıtları ( hizmet dökümü ) talep eder.

Belgeli kişinin çalışma kayıtlarını on beş gün içerisinde Kuruluşa iletmesi gerekir. İletilen kayıtlar Kuruluş tarafından incelenir, uygun ve yeterli bulunursa belgenin geçerliliği sürdürülür.

Belgeli kişinin çalışma kayıtlarını verilen süre içerisinde iletmemesi durumunda Kuruluş kişinin belgesini, geçerlilik süresi sonuna kadar askıya alır. Çalışma kayıtlarının belgenin geçerliliği sona ermeden önce iletilmesi ve uygun görülmesi hâlinde kişinin belgesi yeniden geçerli duruma getirilir.

Belgelendirme Asistanı gözetim faaliyetlerinin takibinin yapılmasından sorumludur. Aday takip formu üzerinden gözetim tarihi gelen belgeli personeli Belgelendirme Asistanı 30 gün öncesinden belirler ve iletişim bilgilerinden gözetim süreci hakkında bilgilendirir. Gözetim faaliyetlerinin işleyiş süreci www.tusmer.com.tr adresinde ve belge üzerinde belirtilmiştir. Gözetim evrakları elden veya mail ile  kuruluşa teslim edilebilir. Gözetim onay kararını Karar Verici alır.

 

          * 6.5 Belgenin Askıya Alınması ve İptal Edilmesi Şartları:

Belgenin Askıya Alınması;

Belge aşağıdaki şartların oluşması durumunda, Karar Vericinin kararı ile askıya alınır;

 • Gözetim tarihi geçen belgelendirilmiş kişilerin belgeleri askıya alınır ve gözetim sürecinin tamamlanması beklenir.
 • Belgelendirilmiş kişinin, sözleşme metnindeki yükümlülükleri, belgenin iptalini gerektirmeyecek ölçüde ihlal etmesi halinde belge askıya alınır. Bu durum belgelendirilmiş kişiye bildirilir ve ihlalin düzeltilmesi için 1 ay süre verilir.
 • Belgelendirilmiş kişinin, Belge/Logo/Marka Yönetim prosedürüne aykırı bir tutum içinde bulunması durumunda, belge öncelikli olarak askıya alınır. Bu durum belge sahibine bildirilir, hatanın düzeltilmesi için 1 ay süre verilir.

Belgelendirmenin askıya alınması durumunda, belgelendirme askıda iken, belgelendirilmiş kişinin belgeyi kullanmaktan uzak durması gerekliliği, Belgelendirme Sözleşmesinde belirtilmiştir.

Belgelendirilen kişi tarafından, askı süresi içinde gerekli şartları tamamladığına dair yeterli bilgi ve belgenin TÜSMER’e sunulması halinde, askı hali sona erdirilir. Bu durum ilgili kişiye Belgelendirme Asistanı tarafından iletişim araçları kullanılarak bildirilir.

Belgenin İptal Edilmesi;

Belge aşağıdaki şartların oluşması durumunda, Karar Verici kararı ile iptal edilir;

 • Gözetim süreci bitmiş, askıya alma süresini geçmiş belgeler,
 • Belge/Logo/Marka Yönetim prosedürüne göre, yanıltıcı şekilde kullanılmış ve düzeltme talebi istenmiş, ama düzeltme yapılmamış belgeler,
 • Belgelendirme ve gözetim proseslerinde kasti olarak yanıltıcı ve yanlış bilgileri beyan ettiği anlaşılan ve /veya sahte evraka göre düzenlendiği belirlenen belgeler,
 • Türk Akreditasyon Kurumu ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından TÜSMER’in yetkilerinin iptali durumunda; eğer belge, gözetim prosesine uğramamış ise gözetim prosesi zamanında, gözetim prosesine uğramış belgeler için ise belge süresinin sonuna kadar geçerlidir. Belge süresinin tamamlanmasına istinaden, yeniden belgelendirmeye gidilmez.
 • Belgelendirilmiş kişi isteği doğrultusunda.

Belgesi iptal edilen kişiler, TÜSMER web sayfasında Adı Soyadı, Belge numarası, belge tarihi ve iptal tarihi belirtilerek yayınlanır. Belge kopyası da Aday Özlük dosyasında saklanır.

Belgesi iptal edilen kişiler belgenin aslını 3 (üç) ay içinde TÜSMER’e göndermek zorundadır.

Belgenin kaybolması durumunda belgeli kişi, belgenin amacı ve kapsamı dışında kullanılmasının hukuki ve cezai tüm sorumluluğunu üzerine alır. Belgelendirilmiş kişilerin belgelerinin askıya alınması ve iptal edilmesi ile ilgili itirazlar, Şikâyet ve İtiraz Komitesi tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Komitenin kararı, oy çokluğu ile alınır, Karar Verici tarafından uygulanır.

         

            * 6.6 Belge Kapsamının Değiştirilmesi:

Belgenin verilme kapsamında, ilgili yeterlilik revizyonundaki köklü değişikler durumunda, program komitesi talebine istinaden, belgelendirilmiş kişi tekrar sınava tabi tutulabilir. Bu sınav, yeniden belgelendirme döneminde yapılır. Mevcut belge süresince geçerlidir.

Belgelendirme programında ilave değerlendirme gerektirecek şekilde bir değişiklik olduğunda (Revizyon vb.), ilgili program kapsamında belgeli tüm adaylar e-mail, sms veya telefon ile bilgilendirilir ve Web sitemizde talep gerektirmeksizin kamuya açık hale getirilir.

           

             * 6.7 Belge Kapsamının Daraltılması;

Belgelendirilmiş kişi, belgelendirme kapsamının bir kısmı için belgelendirme şartlarını karşılamada devamlı veya ciddi başarısızlık gösterdiğinde, TÜSMER Karar Vericinin kararı ile, kişinin belgelendirme kapsamını şartları karşılamayan kısmı dışında tutacak şekilde daraltır, yeni belge düzenlenir. Kapsam daraltma talebi belgeli kişi tarafından yapıldığında herhangi bir işlem (sınav vb.) yapılmaz, yeni belge düzenlenir.

             

             * 6.8 Belge Kapsamının Genişletilmesi;

Kapsam genişletme talebinde bulunan kişiler, başvurdukları kapsam dâhilindeki Ulusal Yeterlilikte belirtilen sınavlara (teorik, mülakat, uygulama) tabi tutulurlar. Uygun durumlarda kapsam genişletme sınavları yeniden belgelendirme sınavları ile birlikte gerçekleştirilebilir. Kapsam genişletme başvurusu yeni başvuru olarak değerlendirilir, Başvurunun Alınması ve Değerlendirilmesi prosedürünün ilgili maddelerinin tamamı uygulanır. (Başvuru Formu, Belgelendirme Sözleşmesi vb. tekrar düzenlenir.)

             

             * 6.9 Yeniden Belgelendirme Faaliyetleri:

Belgenin iptalini gerektirecek bir durum oluşmaması ve belge geçerlilik süresi boyunca TÜSMER’e performansa ilişkin şikâyet gelmemiş olması ve sertifika kapsamında yer alan konu ile ilgili olarak ulusal yeterlilikte belirtildiği şekilde çalışıldığının ispat edilmesi durumunda ilgili belgelendirme programındaki usul ve esaslar dâhilinde, belgenin süresi 5 yıl daha uzatılır.

Daha önce, ilgili ulusal yeterlilikte yetkili olan farklı bir kuruluştan alınmış belgelerin yenilemesi de yapılabilir.

Yeniden belgelendirme için yöntem, eğer ilgili belgelendirme standardı ve/veya ulusal yeterlilik ile ilgili belgelendirme programında özel bir uygulama belirtilmemiş ise ilk belgelendirme için belirtildiği şekilde uygulanacaktır. Bu amaçla, Belgelendirme asistanı tarafından, belge geçerlilik tarihinden 1 ay önce belge sahibine telefon, mail yoluyla ulaşılarak, sertifika kapsamında yer alan konu ile ilgili olarak ulusal yeterlilikte belirtildiği şekilde çalışıldığını gösterir evrakı, TÜSMER’e göndermesi talep edilir.

Talep edilen evrakın gönderilmesinden sonra, Belgelendirme asistanı tarafından, ilgili belge sahibinin belgelendirmesinin yenilenmesi yönünde karar verilmesi amacıyla, ilgili Karar Vericiye iletilir. Yeniden belgelendirme onay kararını Karar Verici alır.

Belge yenileme için bilgilendirmesi yapıldığı halde, zamanında başvuruda bulunmayanlar hakkında belge askıya alma ve iptal işlemleri uygulanır.

 

 

Bize Yazın