Telefon
WhatsApp

Tusmer Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.

Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu

Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu

BELGELENDİRME ŞARTLARI

 

BELGELENDİRME PROGRAMININ

KODU-SEVİYESİ-ADI

17UY0299-5 MOTOLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM SORUMLUSU

17UY0298-5 MOTOLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM DANIŞMANI

 

 

AMAÇ

Bu yeterlilik Ticaret sektöründe çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi, sektörde çalışabilecek alt yapıya kavuşması için, adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,  adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,  eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

 

BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER

  • Kimlik fotokopisi
  • Belgelendirme ücreti makbuzu
  • Aday başvuru formu

SINAV ŞARTLARI

SINAV TÜRÜ

TEORİK

MÜLAKAT

PERFORMANS

17UY0298-4 MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM DANIŞMANI

EN AZ SORU

(AD)

BAŞARI (%)

SÜRE (DK)

EN AZ SORU

(AD)

BAŞARI (%)

SÜRE (DK)

EN AZ SORU

(AD)

BAŞARI (%)

SÜRE (DK)

17UY0298-4/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite 

 

15

 

%70

 

30 dk.

 

-

 

-

 

-

 

-

 

 

%80

 

-

 

 

 

 

60 dk.

17UY0298-4/B1: İş Makineleri Alım – Satım İşlemleri

 

10

 

%70

 

20 dk.

 

-

 

-

 

-

 

-

 

%80

17UY0298-4/B2: Karayolu Taşımacılığı Araçları Alım – Satım İşlemleri

 

10

 

%70

 

20 dk

 

-

 

-

 

-

 

-

 

%80

17UY0298-4/B3: Satış Öncesi ve Satış Sonrası Hizmetler

 

10

 

%70

 

20 dk

-

-

-

-

 

%80

SINAV TÜRÜ

TEORİK

MÜLAKAT

PERFORMANS

17UY0299-5 MOTOLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM SORUMLUSU

EN AZ SORU

(AD)

BAŞARI (%)

SÜRE (DK)

EN AZ SORU

(AD)

BAŞARI (%)

SÜRE (DK)

EN AZ SORU

(AD)

BAŞARI (%)

SÜRE (DK)

17UY0299-5 /A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite 

 

15

 

%70

 

30 dk.

 

-

 

-

 

-

 

-

 

 %80

 

-

 

 

  180dk.

17UY0299-5 /A2: Motorlu Kara Taşıtı Alım Satım İşlemleri

 

10

 

%70

 

20 dk.

 

-

 

-

 

-

 

-

 

%80

17UY0299-5 /B1: Satış Öncesi ve Satış Sonrası Hizmetler

 

5

 

     %70

 

   10 dk

 

-

 

-

 

-

 

-

 

%80

 

 

 

 

 

 

 

 

BİLGİ ve BECERİNİN SINANMASI            DEĞERLENDİRİLMESİ

(T) Teorik Sınav

Yeterlilik birimlerinde teorik sınavlar test (T) şeklinde gerçekleştirilir. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm öğrenim çıktılarını ve başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde tasarlanacak olup, her yeterlilik biriminin değerlendirilmesi ayrı yapılacaktır. Her birimde sorulacak minimum soru sayısı ve süreleri yukarıdaki tabloda belirtilmiştir. Teorik sınav soruları soru bankasından seçilen sorulardan oluşur. Teorik sınav cevap kâğıtlarının puanlandırılması cevap anahtarı kullanılarak yapılır ve her bir yeterlilik birimi için aday tarafından işaretlenmiş doğru cevap sayısı tespit edilerek, veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir. Teorik sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevap sayısı esastır. Yanlış ve boş cevap sayısı dikkate alınmaz. Uygunsuz işaretlemeler yanlış sayılır. Her soru için yalnız bir tane doğru cevap işaretlenmelidir, birden fazla işaretleme olan sorular yanlış sayılır.

 

(P) Performansa Dayalı Sınav

Yeterlilik birimleri için performansa dayalı uygulama sınavı gerçekleştirilir. Adaylar, performans sınavlarına yeterlilik birimi bazında ayrı ayrı girebilecekleri gibi birlikte de girebilirler. Yapılan değerlendirmeler girilen sınavdaki birim veya birimler için verilen başarım ölçütlerini sağlayacak şekilde yapılır. Performans sınavında adayın performansı; ölçülmesi öngörülen öğrenim çıktılarının, başarım ölçütlerini içerecek şekilde kontrol listesi aracılığıyla değerlendirilmesi yöntemiyle ölçülür.

Performans sınavlarında ilgili sınav biriminde varsa kritik olarak belirlenmiş soruları başaramayan aday ilgili birim sınavından başarılı olamaz. Formlardaki cevap sayısı tespit edilerek, elde edilen veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir. Her birimde performans sınavı süreleri yukarıdaki tabloda belirtilmiştir.

 

Ölçme ve Değerlendirme                                                                                                            

Sınavlar, belirlenmiş olan A grubu zorunlu yeterlilik birimlerinde ve (varsa) B grubu seçmeli yeterlilik birimlerinde tanımlanan tüm başarım ölçütlerini karşılayacak şekilde, teorik sınav ve performansa dayalı sınav şeklinde 2 bölüm olarak yapılır. Adayın bir birimden başarılı sayılması için o birimin teorik ve performansa dayalı sınavlarının her ikisinden de başarılı olması gerekir. Sınavın tamamından veya her hangi bir bölümünden başarısız olan aday başarısız olduğu bölümden/bölümlerden bir yıl içerisinde tekrar sınava girebilir.

Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmayanların belge sahibi olmaları için tekrar her iki sınava birden girmesi gerekmektedir. Adayın bir yıl içerisinde girmiş olduğu sınavdan üst üste üç kez başarısız olması durumunda tekrar sınava girebilmesi için sınavda başarısız olduğu bölüm/konularla ilgili eğitim alması tavsiye edilir.

Belge almaya hak kazanmak için adayın, zorunlu birimlerin tamamından ve seçtiği seçmeli birimden başarılı olması gerekmektedir.Sınava girmeyen aday  “KALDI” sayılır. Sağlık vb. nedenlerle sınava girmeme sebebini resmi olarak belgeleyen aday, bir sonraki sınav döneminde ücretsiz olarak sınava alınır.Sınavların oluşturulması, ölçme değerlendirmeye ilişkin tüm şartlar ve adayların başarı şartları yukarıdaki tablolara göre yapılacaktır

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

GÖZETİM YÖNTEMİ ve ZAMAN ARALIĞI

Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren 2. yıl ile 3. yıl arasında TB.PR11 Belgelendirme faaliyetleri prosedüründe belirlenen gözetim yöntemi ile değerlendirilir. Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder

BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2 yıl çalıştığına dair resmi kayıt, b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan Uygulama (performans) Sınavı (P1) Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

DİĞER ŞARTLAR

Sınava ait diğer kurallar; Teorik Sınav Kuralları Şartnamesi , Performans Sınav Kuralları Şartnamesinde ayrıntılı olarak tanımlanmıştır.

REFERANSLAR

Sınav uygulamaları ve değerlendirmelerine esas alınan yeterlilikler yukarıdaki tablolarda verilmektedir.

BELGELENDİRME

Belgelendirme, belge yenileme, belge askı iptal ve gözetim süreçleri Belgelendirme Faaliyetleri Prosedürü’ne göre yapılmaktadır.

İTİRAZ ve ŞİKAYETLER

İtiraz ve şikayetler; İtiraz ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi Prosedürü doğrultusunda çözümlenir.

 

Bize Yazın