Telefon
WhatsApp

Tusmer Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.

17UY0329-3 Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü

17UY0329-3 Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü

BELGELENDİRME ŞARTLARI

BELGELENDİRME PROGRAMININ

KODU-SEVİYESİ-ADI

17UY0329-3  ŞEHİR İÇİ TOPLU TAŞIMA OTOBÜS ŞOFÖRÜ

 

 

AMAÇ

Bu ulusal yeterliliğin amacı Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü (Seviye 3) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

 - Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,

 - Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,

- Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

 

BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER

Kimlik fotokopisi

-Belgelendirme ücreti makbuzu

   -Aday başvuru formu

   -2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinde        belirtilen sürücü belgesi

      -Psikoteknik Test Raporu

      - Sabıka Kaydı

SINAV ŞARTLARI

SINAV TÜRÜ

TEORİK

MÜLAKAT

PERFORMANS

17UY0329-3 ŞEHİR İÇİ TOPLU TAŞIMA OTOBÜS ŞOFÖRÜ ULUSAL YETERLİLİĞİ

 

EN AZ SORU

(AD)

BAŞARI (%)

SÜRE (DK)

EN AZ SORU

(AD)

BAŞARI (%)

SÜRE (DK)

EN AZ SORU

(AD)

BAŞARI (%)

SÜRE (DK)

17UY0328-3/A1 İSG, ÇEVRE VE KALİTE YETERLİLİK BİRİMİ

 

20

%60

 

 

-

 

-

 

-

 

-

-

 

 

17UY0329-3/A2 SEFER HAZIRLIĞI VE OTOBÜSLE SEFER YAPILMASI

YETERLİLİK BİRİMİ

20

%60

 

 

-

 

-

 

-

 

-

%80

 

 

 

 

 

 

 

 

BİLGİ ve BECERİNİN SINANMASI            DEĞERLENDİRİLMESİ

(T) Teorik Sınav

Çoktan Seçmeli Sınav (T1): A1 birimine yönelik teorik sınav Ek A1-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az yirmi (20) soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için ortalama iki (2) dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A1-2) ölçmelidir

 

(P) Performansa Dayalı Sınav

(P1): A2 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek A2 - 2’de yer alan “Beceri ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek A2-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir.

 

Ölçme ve Değerlendirme                                                                                                            

Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olma şartı vardır. Yeterlilik birimlerindeki sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü (Seviye 3) mesleki yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.

GÖZETİM YÖNTEMİ ve ZAMAN ARALIĞI

Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren 2. yıl ile 3. yıl arasında sınav ve belgelendirme kuruluşunun belirleyeceği gözetim yöntemi ile değerlendirilir. Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı “10- Yeterlilik Sınavına Giriş Şartları” bölümünde belirtilen belgeleri sunmak koşuluyla, aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2,5 yıl çalıştığına dair resmi kayıt sunulması, b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavların (P1) yapılması. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

DİĞER ŞARTLAR

Sınava ait diğer kurallar; Teorik Sınav Kuralları Şartnamesi , Performans Sınav Kuralları Şartnamesinde ayrıntılı olarak tanımlanmıştır.

REFERANSLAR

Sınav uygulamaları ve değerlendirmelerine esas alınan yeterlilikler yukarıdaki tablolarda verilmektedir.

BELGELENDİRME

Belgelendirme, belge yenileme, belge askı iptal ve gözetim süreçleri Belgelendirme Faaliyetleri Prosedürü’ne göre yapılmaktadır.

İTİRAZ ve ŞİKAYETLER

İtiraz ve şikayetler; İtiraz ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi Prosedürü doğrultusunda çözümlenir.

 

Bize Yazın