Telefon
WhatsApp

Tusmer Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.

17UY0326-3 Kamyon Şoförü (Seviye 3)

17UY0326-3 Kamyon Şoförü (Seviye 3)

BELGELENDİRME ŞARTLARI

BELGELENDİRME PROGRAMININ

KODU-SEVİYESİ-ADI

17UY0326-3 KAMYON ŞOFÖRÜ

AMAÇ

Bu ulusal yeterliliğin amacı Kamyon Şoförü (Seviye 3) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

-Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,

-Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,

-Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER

-Kimlik fotokopisi

-Belgelendirme ücreti makbuzu

-Aday başvuru formu

-2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen sürücü belgesi

-SRC 4 mesleki yeterlilik belgesi

-Psikoteknik Test Raporu

-Sabıka kaydı

SINAV ŞARTLARI

SINAV TÜRÜ

TEORİK

MÜLAKAT

PERFORMANS

17UY0326-3

KAMYON ŞOFÖRÜ

EN AZ SORU

(AD)

BAŞARI (%)

SÜRE (DK)

EN AZ SORU

(AD)

BAŞARI (%)

SÜRE (DK)

EN AZ SORU

(AD)

BAŞARI (%)

SÜRE (DK)

17UY0326-3/A1 İSG, ÇEVRE VE KALİTE YETERLİLİK BİRİMİ

20

60

-

-

-

-

-

 -

 

 

 

17UY0326-3/A2 ARAÇ KONTROLÜ VE EŞYA TAŞIMA YETERLİLİK BİRİMİ

15

%60

-

-

-

-

-

%80

BİLGİ ve BECERİNİN SINANMASI

DEĞERLENDİRİLMESİ

(T) Teorik Sınav

Çoktan Seçmeli Sınav (T1): A1 birimine yönelik teorik sınav Ek A1-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az yirmi (20) soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için ortalama iki (2) dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A1-2) ölçmelidir.

(P) Performansa Dayalı Sınav

Bu birime yönelik beceri ve yetkinlik ifadeleri diğer birimlerin beceri ve yetkinlik kontrol listelerinde tanımlanmış olup, bu kapsamda söz konusu beceri ve yetkinlik ifadelerinin ölçme ve değerlendirmesi yapılacaktır.

Ölçme ve Değerlendirme                                                                                

Kamyon Şoförü (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olma şartı vardır. Yeterlilik birimlerindeki sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Kamyon Şoförü (Seviye 3) mesleki yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.

BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı “10- Yeterlilik Sınavına Giriş Şartları” bölümünde belirtilen belgeleri sunmak koşuluyla, aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

  1. 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2,5 yıl çalıştığına dair resmi kayıt sunulması,

Aday 5 yıllık geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanlarda çalıştığını gösteren kayıtları(hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) beyan ettiğinde değerlendirmeye tabi tutulur ve değerlendirme sonucu olumlu ise belgenin süresi 5 yıl daha uzatılır.

 

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavların (P1) yapılması.

 Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

DİĞER ŞARTLAR

Sınava ait diğer kurallar; Teorik Sınav Kuralları Şartnamesi, Performans Sınav Kuralları Şartnamesinde ayrıntılı olarak tanımlanmıştır.

REFERANSLAR

Sınav uygulamaları ve değerlendirmelerine esas alınan yeterlilikler yukarıdaki tablolarda verilmektedir.

BELGELENDİRME

Belgelendirme, belge yenileme, belge askı iptal süreçleri Belgelendirme Faaliyetleri Prosedürü’ ne göre yapılmaktadır.

İTİRAZ ve ŞİKAYETLER

İtiraz ve şikayetler; İtiraz ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi Prosedürü doğrultusunda çözümlenir.

                     
 

 

 

Bize Yazın