Telefon
WhatsApp

Tusmer Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.

13UY0145-3/03 Endüstriyel Taşımacı (Seviye 3)

13UY0145-3/03 Endüstriyel Taşımacı (Seviye 3)

1.0 AMAÇ

Bu şartname, 13UY0145-3 Endüstriyel Taşımacı (Seviye-3) adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

 

1.1 MESLEK TANIMI

13UY0145-3 Endüstriyel Taşımacı (Seviye-3) iş sağlığı ve güvenliği ile çevresel önlemleri Alarak kalite sistemleri çerçevesinde, Endüstriyel taşımacı mesleği ile ilgili iş organizasyonu ile taşıma işlemlerini yapan ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir.

 

2.0. BİLGİ VE BECERİNİN SINANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

 

2.1 ZORUNLU BİRİMLER

13UY0145-3 Endüstriyel Taşımacı (Seviye-3) /A1 iş sağlığı Güvenliği, Çevre koruma ve Kalite Yönetim Sistemleri

13UY0145-3 Endüstriyel Taşımacı (Seviye-3) Operatörlüğü /A2 İş organizasyonu ve ön hazırlık işlemleri

 

SEÇMELİ BİRİMLER

13UY0145-3 Endüstriyel Taşımacı (Seviye-3)/B1 Endüstriyel forklift,istif makinesi ve transpalet kullanımı.

 

13UY0145-3 Endüstriyel Taşımacı (Seviye-3)/B2 Endüstriyel elektrikli çekici kullanımı.

 

13UY0145-3 Endüstriyel Taşımacı (Seviye-3)/B3 Sapancılık

 

2.1.1 Teorik Sınav

A1 zorunlu yeterlilik birimine yönelik en az 25 soruluk, A2 zorunlu yeterlilik birimine yönelik de en az 10 soruluk, B1, B2 ve B3 birimlerinden her biri için en az 20 şer soruluk  4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanacaktır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için en az 1 dakika zaman verilir. TÜSMER BELGELENDİRME KURULUŞU soru bankasından rastlantısal olarak seçilip her bir soru eşit puan ağırlıktadır ve toplam değeri 100 puandır. Adayın yazılıya dayalı teorik sınavlarda başarılı olabilmesi için  A1,A2,B1, B2 ve B3 birimlerinden en az 60 puan almaları gerekmektedir.

 

2.1.2 (P1) Performansa Dayalı Sınav

A2,B1,B2,B3 birimlerinden Performansa dayalı (P1) sınavı yapılır. Sınav beceriler ve yetkinlikler kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Adayın, performans sınavından başarı sağlamsı için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden 80 puan alması gerekmektedir.

 

 

13UY0145-3 Endüstriyel Taşımacı (Seviye-3)

Ölçme değerlendirmeye ilişkin adayların başarı şartları aşağıda tablo olarak da ifade edilmiştir.

 

Sınav Şekli

Başarım Notu

(100 Üzerinden)

Soru Sayısı

Sınav Süresi (DAKİKA)

 

Teorik Sınav (T1)

Performansa Dayalı

Sınav(P1)

Teorik Sınav

(T1)

 

Performansa Dayalı

Sınav(P1)

Teorik

 Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı

Sınav(P1)

A1

X

 

60

 

EN AZ 20

 

20

 

A2

X

X

60

80

EN AZ 10

 

1

10

15

B1

X

X

60

80

EN AZ 20

 

1

20

45

B2

X

X

60

80

EN AZ 20

 

1

20

45

B3

X

X

60

80

EN AZ 20

 

1

20

45

 

Toplam

 

   

 

90

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

13UY0145-3 Endüstriyel Taşımacı (Seviye-3)

Ulusal Yeterliliğine göre belgelendirme amacıyla yapılacak olan ölçme ve değerlendirme, gerekli çalışma şartlarının oluşturulduğu TÜSMER merkezinde veya aday/adayların çalışma sahalarında, teorik ve uygulamalı sınav şeklinde olacaktır. Aday, yeterlilik birimlerini ayrı ayrı alabileceği gibi, talep etmesi halinde hepsinin bir arada verilmesi de mümkündür. TÜSMER dışındaki işyerlerinde uygulamalı performans sınavı yapılması durumunda, işyeri çalışma şartlarına, makine, ekipman ve benzeri donanımlara uygun uygulamalı performans sorusu hazırlanacaktır.

 

2.3.DİĞER ŞARTLAR

 Sınavları değerlendirecek soru ve yöntemlerle, Teorik sınav (T1) ve Performansa dayalı sınav (P1) şeklinde 2 aşamalı olarak gerçekleştirilir.

 • Aday, yeterlilik birimlerinin tamamından başarılı olması durumunda belgelendirmeye hak kazanır.
 • Sınavın tamamından veya herhangi bir bölümünden başarısız olan aday, başarısız olduğu bölümden/bölümlerden bir yıl içerisinde tekrar sınava girebilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmayanların belge sahibi olmaları için, tekrar her iki yeterlilik biriminin sınavına girmesi ve başarılı olması gerekmektedir.
 • Belge almaya hak kazanamayan adaylara talep etmesi durumunda başarılı oldukları birimler ile ilgili TÜSMER Personel Belgelendirme Müdürü tarafından imzalanmış yazı verilir.
 • Sınavlar, TÜSMER Sınav Genel Kuralları Talimatına uygun olarak yapılır.
 • Sınavın, teorik ya da performansa dayalı bölümlerinden veya iki bölümünden de başarısız olan aday bir (1) yıl içerisinde başvurması halinde, başarısız olduğu bölümde yer alan birim/birimlerin bazılarından ya da birimlerin tümünden herhangi bir ücret ödemeden sınava bir kez daha girebilir.
 • Bir yıldan daha fazla ara verilmesi durumunda, adayın tüm birimlerden sınava girmesi gerekmektedir.
 • Teorik sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevapların sayısı göz önünde tutulacak ve yanlış cevaplar değerlendirmede dikkate alınmayacaktır.
 • Birimlerdeki teorik sınav sorularının her biri kendi birimi içinde eşit puana sahiptir.
 • Birimlerdeki performans sınavlarında kontrol listelerindeki puanlara göre değerlendirme yapılır.
 • Teorik sınavlar çoktan seçmeli 4 seçenekli olarak yapılır.
 • Performans sınavları “Performans Sınavı Kontrol Liste”leri üzerinden “Sınav Senaryo”larına uygun olarak yapılır.
 • Teorik sınavlarda adaylardan teorik “Sınav Kitapçık”larındaki sorulara göre cevaplarını, kendilerine verilen cevap kâğıtlarının üzerine işaretlemeleri beklenir. Silinmiş ve uygunsuz işaretlemeler yanlış sayılır. Her soru için yalnız bir tane doğru cevap işaretlenmelidir, birden fazla işaretleme olan sorular yanlış sayılır.
 • Performans sınavlarında ilgili sınav biriminde varsa kritik olarak belirlenmiş soruları başaramayan aday ilgili birim sınavından başarılı olamaz.
 • Teorik sınav süreleri ilk defa sınava girecek adaylar için ilgili birimlerinin toplam süreleri kadardır.
 • İlk defa sınava girecek adayların teorik sınavları tek oturumda yapılacaktır.
 • Başarılı olamadıkları ilgili zorunlu birimlerden adayların tekrardan sınava girmeleri durumunda, gerek görülürse sınav salonundaki sınav tiplerine göre sınavlar birim bazlı oturumlar şeklinde yapılacak, sınav süresi ilgili zorunlu birimin süresi kadar olacak ve her oturum arasına 10 dakika zaman konulacaktır.
 • Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi sırasında da performans sınavını yapan sınav değerlendiricisinin ataması Personel Belgelendirme Müdürü tarafından kontrol edilecektir.
 • Adayların son iki yıl içinde eğitim faaliyetlerinde bulunmuş olan sınav değerlendiricileri adayların sınavlarını gerçekleştiremez. Eğer sınav yapılmışsa iptal edilir.
 • Uygulama sınavında kullanılan malzemeler, adayın başvurduğu sınav niteliğine göre TÜSMER tarafından hazırlanan malzeme listesine göre, aday/adayın çalıştığı firma tarafından temin edilir. Malzemeleri aday/adayın çalıştığı firmanın temin etmediği hallerde TÜSMER temin eder. Bu durumda malzeme bedeli aday/adayın çalıştığı firmadan talep edilir.

 

3.0 REFERANSLAR

13UY0145-3 Endüstriyel Taşımacı (Seviye-3) sınav uygulamaları ve değerlendirmelerine esas alınan standartlar aşağıda sıralanmaktadır;

 

Belgelendirme Standardı

13UY0145-3 Endüstriyel Taşımacı (Seviye-3) Ulusal Meslek Standardı

 

Değerlendirme Standardı

13UY0145-3 Endüstriyel Taşımacı (Seviye-3) Ulusal Yeterliliği

 

4.0 BELGELENDİRME

Sınav sonuçlarına göre, Karar Verici belgelendirmeye ilişkin kararı verir. Sonuç www.tusmer.com.tr adresli web sitesinden yayınlanır ve ilgiliye bildirilir. 

 

4.1 Adayda Aranan Şartlar

Endüstriyel taşımacı (seviye-3) ulusal yeterliliğinin B1,B2 birimlerinden sınava girmek için G sınıfı ehliyet ve sınava girilecek endüstriyel taşıma aracına ilişkin operatör belgesine sahip olmak gerekir.

 

4.2 Belgenin Teslimi

Belge almaya hak kazanmış adaylara, ıslak imzalı ‘Belge Teslim Formu’ ve ‘Belgelendirme Sözleşmesi’ imzalatılır. Belgelendirme sözleşmesinde belge/logo/marka şartları ile belgenin gözetim şartları da yer almaktadır.

 

4.3 Belgenin Kaybedilmesi

Belge sahibi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini dilekçe ile talep eder. Bu talep uygun bulunur ise belge yenileme ücreti alınarak kaybedilen belge bilgilerini içerir yeni bir belge düzenlenir.

 

4.4. Yeterlilik Birimlerinin Belgelendirilmesi ve Birleştirilmesi:

TÜSMER Belgelendirme Kuruluşu tarafından yapılan sınavlarda başarılı olunan her bir yeterlilik birimi için, bireyin talebi halinde, başarı durumunu gösteren birim başarı belgesi düzenlenir. Birim başarı belgesinin şekli, içeriği ve geçerlilik süresi, ilgili Ulusal Yeterliliğe uygun olmak kaydıyla TÜSMER tarafından belirlenir ve web www.tusmer.com.tr com adresinden ilan edilir.

Bireyin sahip olduğu birim başarı belgelerinin bir Ulusal Yeterliliği oluşturması halinde bireyin talebi ile birim başarı belgeleri birleştirilir. Belgelendirme kararı TÜSMER tarafından verilir.

Birim başarı belgesine sahip kişilerin, birimlerinin geçerlilik süresi boyunca, ilgili birimi içeren farklı Ulusal Yeterliliklerde Mesleki Yeterlilik Belgesi almak istemeleri durumunda, söz konusu birimlerden muaf tutulur.

 

4.5 Mesleki Yeterlilik Belgesinin Yabancı Dilde Düzenlenmesi:

Belgelendirilmiş kişi, Mesleki Yeterlilik Belgesini TÜSMER Belgelendirme Kuruluşu’ndan, Avrupa Birliğinin kabul ettiği dillerde ve ülkemiz ile ikili tanıma anlaşması yapmış ülke dillerinde talep edebilir. Böyle bir talep olması halinde, TÜSMER, Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan belgelendirilmiş kişinin bu talebi doğrultusunda belgesinin düzenlenmesi ve basılması sürecini takip eder. Bu durumda TÜSMER, belgelendirilmiş kişiden tercüme bedelini alarak, Mesleki Yeterlilik Kurumu hesaplarına yatırır. Ayrıca TÜSMER belge sahibinden tercüme bedeli dışında ilave ücret talep edilebilir. İlave ücret, belge tercüme bedeli tutarını aşamaz. Belgenin kişiye ulaşmasını sağlar.

 

4.6 Belgenin Gözetimi ve Geçerliliğinin Sürdürülmesi

 

4.6.1. Belgenin Geçerliliğinin Sürdürülmesi

Belgenin geçerlilik süresi, belgenin düzenlendiği tarihte başlar belgenin geçerlilik süresi 5 yıldır.

 

       TÜSMER’in Akreditasyonun ve MYK Yetkilendirilmesinin devamı.

Akreditasyonun veya MYK Yetkilendirilmesinin iptal edilmesi durumunda gözetim sürecine girmemiş olan belgeler gözetim süresine kadar, gözetim sürecini tamamlamış belgeler ise belge süresi sonuna kadar geçerliliğini sürdürür.

 

 

4.6.2 Belgenin Gözetiminin Yapılması

 • Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulurlar.
 • Adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren 2.yıl ile 3. Yıl arasında sınav ve belgelendirme kuruluşunun belirleyeceği gözetim yöntemi ile değerlendirilir.
 • Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Askı nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlik süresi sonuna kadar devam eder.

 

4.7. Belge Kapsamının Değiştirilmesi:

Belgenin verilme kapsamında değerlendirilen Endüstriyel taşımacı (seviye-3) revizyonundaki köklü değişiklikler durumunda, program komitesi talebine istinaden belgelendirilmiş kişi tekrar sınava tabi tutulabilir. Bu sınav yeniden belgelendirme döneminde yapılır. Mevcut belge süresince geçerlidir.

 

4.8 Belge Kapsamının Daraltılması

Belgelendirilmiş kişi, belgelendirme kapsamının bir kısmı için belgelendirme şartlarını karşılamada devamlı veya ciddi başarısızlık gösterdiğinde, TÜSMER, kişinin belgelendirme kapsamını şartları karşılamayan kısmı dışında tutacak şekilde daraltır, yeni belge düzenlenir.

Kapsam daraltma talebi belgeli kişi tarafından yapıldığında herhangi bir işlem (sınav vb.) yapılmaz, yeni belge düzenlenir.

 

 

4.9 Belge Kapsamının Genişletilmesi;

Kapsam genişletme talebinde bulunan kişiler, başvurdukları kapsam dâhilindeki Ulusal Yeterlilikte belirtilen sınavlara (teorik, mülakat, uygulama) tabi tutulurlar. Uygun durumlarda kapsam genişletme sınavları yeniden belgelendirme sınavları ile birlikte gerçekleştirilebilir. Kapsam genişletme başvurusu yeni başvuru olarak değerlendirilir.

 

 

4.10 Yeniden Belgelendirme

Belgenin iptalini gerektirecek bir durum oluşmaması ve belge geçerlilik süresi boyunca TÜSMER’e performansa ilişkin şikayet gelmemiş olması durumunda, ilgili belgelendirme programındaki usul ve esaslar dahilinde belgenin süresi uzatılır ve belge yenilenir.

5 Yıllık geçerlilik süresi sonunda belge sahibi, gözetim şartlarını yerine getirmek koşuluyla

 

a)5 Yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında en az toplamda 2.5 yıl çalıştığına dair resmi kayıt veya belge sunması.

 

b)Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan pratik (P1) performansa dayalı sınava tabi tutularak, başarılı olan adaylar yeniden belgelendirilir ve belge geçerlilik süreleri beş (5) yıl daha uzatılır.

 

4.11 Belgenin Askıya Alınması, İptali

4.11.1. Belgenin Askıya Alınması

Belgeler aşağıdaki tanımlanmış hususlarda askıya alınır:

 

 • Gözetim tarihi geçen belgelendirilmiş kişilerin (yeterlilikte belirtilmiş sürede aksi halde belge veriliş tarihinden itibaren 6. ay sonu) belgeleri, öncelikle 2 ay askıya alınır ve gözetim sürecinin tamamlanması beklenir.
 • Belgelendirilmiş kişinin, sözleşme metnindeki yükümlülükleri, belgenin iptalini gerektirmeyecek ölçüde ihlal etmesi halinde belge askıya alınır. Bu durum belgelendirilmiş kişiye bildirilir ve ihlalin düzeltilmesi için 1 ay süre verilir.
 • Belgelendirilmiş kişinin, Belge/Logo/Marka Yönetim prosedürüne aykırı bir tutum içinde bulunması durumunda, belge öncelikli olarak askıya alınır. Bu durum belge sahibine bildirilir, hatanın düzeltilmesi için 1 ay süre verilir.

 

Belgelendirmenin askıya alınması durumunda, belgelendirme askıda iken, belgelendirilmiş kişinin belgeyi kullanmaktan uzak durması gerekir.

Belgelendirilen kişi tarafından, askı süresi içinde gerekli şartları tamamladığına dair yeterli bilgi ve belgenin TÜSMER’e sunulması halinde, askı hali sona erdirilir.

 

 

4.11.2. Belgenin İptal Edilmesi

Belgeler aşağıdaki tanımlanmış hususlarda iptal edilir:

 

 • Gözetim süreci bitmiş, askıya alma süresini geçmiş belgeler,
 • Belge/Logo/Marka Yönetim prosedürüne göre, yanıltıcı şekilde kullanılmış ve düzeltme talebi istenmiş, ama düzeltme yapılmamış belgeler,
 • Belgelendirme ve gözetim proseslerinde kasti olarak yanıltıcı ve yanlış bilgileri beyan ettiği anlaşılan ve /veya sahte evraka göre düzenlendiği belirlenen belgeler,
 • Türk Akreditasyon kurumu ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından TÜSMER yetkilerinin iptali durumunda; eğer belge, gözetim prosesine uğramamış ise gözetim prosesi zamanında, gözetim prosesine uğramış belgeler için ise belge süresinin sonuna kadar geçerlidir. Belge süresinin tamamlanmasına istinaden, yeniden belgelendirmeye gidilmez.
 • Belgelendirilmiş kişi isteği doğrultusunda.

 

Belgesi iptal edilen kişiler, belgenin aslını 1 (bir) ay içinde TÜSMER’e göndermek zorundadır. Belgelendirilmiş kişi, belgesini kaybetmesi durumunda yayınlanmış kayıp ilanını dilekçe ile 7 (yedi) iş günü içinde TÜSMER’e bildirmeyi kabul ve taahhüt eder.

 

Belgenin kaybolması durumunda belgeli kişi, belgenin amacı ve kapsamı dışında kullanılmasının hukuki ve cezai tüm sorumluluğunu üzerine alır.

 

5.0 İTİRAZ VE ŞİKÂYETLER

İtirazlar, başvuru sahibi, adaylar veya belgelendirilmiş kişiler tarafından yapılabilir. Şikâyetler ise, başvuru sahibi, adaylar ve belgelendirilmiş kişilerin yanı sıra, işverenler, hizmet alanlar veya ilgili diğer kesimler tarafından yapılabilir.

Tüm itiraz ve şikâyet kayıtları, “Şikayet/İtiraz/Öneri Formu” ile tutulur. www.tusmerbelgelendirme.com.tr  web sitemiz üzerinde oluşturulmuş itiraz ve şikâyetler bölümünden ayrıca kuruluşumuz iletişim araçlarının herhangi biri ile de itiraz ve şikâyetler yapılabilir.

İtiraz ve şikâyetler, öncelikle kuruluşumuz tarafından değerlendirilir. Kayıt altına alınmış itiraz veya şikâyet ile ilgili bir çözüm üretilebilir ve üretilen bu çözüm itiraz veya şikâyet sahibi tarafından uygun görülür ise, öngörülen çözüm uygulanarak, itiraz veya şikâyet kaydı kapatılır ve gelişinden itibaren 5 iş günü içerisinde kişiye yapılan uygulamalar ve sonuç yazılı olarak bildirilir.

Süreç hakkında itiraz veya şikâyet sahibine web sitesi ve elektronik posta aracılığı ile yazılı olarak ve ihtiyaca göre telefon yoluyla bilgilendirme yapılır.

İtiraz ve Şikâyet Komitesi, kuruluşumuz bünyesinde şikâyet ve itirazların değerlendirilmesinde son mercidir. İtiraz ve Komitesi kararlarına itiraz yolu açıktır; ancak bu itirazlar yine aynı komite tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

 

Bize Yazın